Syftet med den kompletterande undervisningen

Svenska för kompletterande undervisning av svenska elever i utlandet


Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att vara flerspråkig underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Syfte

Undervisningen i kompletterande svenska ska syfta till att eleverna vidmakthåller och vidareutvecklar sådana kunskaper i och om svenska som underlättar för eleverna att vistas i Sverige under längre eller kortare tid. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de blir aktivt två- eller flerspråkiga och får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om svenska språkets uppbyggnad. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på svenska. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper om kultur, natur och samhälle i Sverige. Undervisningen ska också bidra till att eleverna anlägger ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet svenska i den kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

- reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.